Kutsume Teie ettevõtet ja Teie töötajaid osalema koostöös töökohapõhise õppe (õpipoisiõppe) programmi raames.

Õpipoisi- ehk töökohapõhine õpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem ja moodustab vähemalt 2/3 õppe mahust, 1/3 õppe mahust toimub koolis.

Õpipoisiõpe toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös.

Põhjalik informatsioon on avaldatud Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel https://www.hm.ee/et/opipoiss

ja SA INNOVE kodulehel

 http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/programmid-ja-projektid

 

Töökohapõhises õppes on võimalik õppida kõigil Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli õppekavadel.

Töökohapõhine õpe sobib:

  • vähemalt põhiharidusega, juba töötavatele isikutele, kellel ei ole ametikohale vastavat kutseharidust või on haridustee jäänud pooleli;
  • värbamisprotsessis olevatele isikutele, kelle palkamist tööandja kaalub, kuid miinuseks on kutsealase hariduse puudumine. Töölevõtmise tingimuseks on võimalik seada õppima asumise kohustus;
  • organisatsioonisiseste liikumiste toetamiseks, karjääriredelil liikumise toetamiseks.

Lähtuvalt Kutseõppeasutuste seaduse § 43 on kõigil kutseõppeasutuste tasemeõppe õpilastel õigus:

  • saada toetusi ja õppelaenu õppetoetuste ja õppelaenu seadusega sätestatud tingimustel ja korras;
  • saada toetust koolilõuna kulude katmiseks käesoleva seadusega sätestatud tingimustel ja korras (kehtib kuni 20 aastastele ilma keskhariduseta õppijatele);
  • sõidukulu hüvitamisele ühistranspordiseaduses sätestatud tingimustel ja korras.

Lisainfo ja kontaktandmed:

Ada Lumiste, õppedirektor

Telefon 6360126

ada.lumiste@tlmk.ee