ÕPILASESINDUS

Õpilasesindus (edaspidi ÕE) lähtub oma tegevuses kooli õpilaskonna põhikirjast, kooli põhimäärusest, EV seadustest, kooli juhtkonnaga sõlmitud lepetest ja heast tavast.

ÕE ülesanded:

– Esindada ja kaitsta Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli (edaspidi TLMK) õppijate huve

– Selgitada TLMK õppijatele nende õigusi ja kohustusi

– Kaasa aidata koolielu probleemide lahendamisele

– Hoida ja arendada kooli traditsioone

– Koostöö korraldamine õpetajate, kutsekooli juhtkonna, õpilaste ja vanemate vahel

– Kaasata aktiivseid õpilasi ÕE tegevusse

– Arendada koostööd teiste organisatsioonidega

– Kooliürituste korraldamine

 

Õpilasesinduse liikmed

Õpilaskonna esinduse põhikiri