Õppijate vastuvõtu kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli

1. Üldsätted

Õppijate vastuvõtu kord on kehtestatud haridus- ja teadusministri 28.08.2013 nr määruse nr 25 “Õpilaste kutseõppeasutusse vastuvõtu kord” alusel ning sätestab õppijate tasemeõppesse vastuvõtu eeskirjad Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis (edaspidi kool).

2. Õpilaskandidaadi poolt esitatavad dokumendid

2.1. Õpilaskandidaat esitab määratud ajavahemikul kooli järgmised dokumendid:

  1. Isikut tõendav dokument: ID kaart või pass;
  2. Haridust tõendava dokumendi (lõputunnistus ja hinneteleht) originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
  3. Perearstilt saadud tõend tervisliku seisundi kohta, kui õpilaskandidaat on alaealine (kuni 18-e aastani);
  4. Elukohatõend, kui õpilaskandidaat elab väljaspool Tallinna;
  5. Kirjalik avaldus täidetakse koos vastuvõtutöötajaga kohapeal või iseseisvalt elektroonilisel teel kooli kodulehel www.tlmk.ee;
  6. Õpilaskandidaadi esindaja (lapsevanema või eestkostja) kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (täidetakse kohapeal);
  7. Digitaalne foto tehakse kohapeal.

2.2. Kui õpilaskandidaat on välisriigi kodanik, siis on vajalik täiendavalt dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumisel pädeva asutuse kirjalik tõend seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis.

2.3. Kui õppima asumisel on eeltingimuseks teatud kompetentside olemasolu, esitab õpilaskandidaat ka neid kinnitavad dokumendid.

2.4. Kui dokumendid esitab vastuvõtukomisjonile õpilaskandidaadi esindaja, esitab ta enda isikut ja esindusõigust tõendavad dokumendid.

2.5. Õpilaskandidaadi haridust ja isikut tõendavatest dokumentidest ning elamisloast teeb vastuvõtusekretär koopiad ning originaalid tagastab õpilaskandidaadile. Teised dokumendid säilitatakse koolis originaaldokumentidena.

3. Kooli vastuvõtu tingimused

3.1. Vastuvõtukomisjon (edaspidi komisjon) viib etteantud ajal läbi õpilaskandidaadiga vestluse, et selgitada välja õpilaskandidaadi eelnevad kompetentsid ja valmisolek õppida valitud erialal.

3.2. Komisjonil on õigus kompetentside väljaselgitamiseks lasta õpilaskandidaadil sooritada teste ja praktilisi harjutusi ning nõuda vajadusel täiendavaid dokumente.

3.3. Õpilaskandidaadi vastuvõtul hindab komisjon

1) vestluse ja selle käigus sooritatud testide ning katsete tulemusi;

2) lõputunnistuse hindeid;

3) kõikide vajalike dokumentide olemasolu.

3.4. Komisjon koostab hindamistulemuste põhjal õpilaskandidaatide pingerea ning märgib kooli siseveebi õpilaskandidaadi andmetesse „vastu võetud“ või “mitte vastuvõetud”.

3.5. Komisjon avalikustab hiljemalt ühe kuu möödudes alates avalduse esitamise päevast vastuvõetud õpilaskandidaatide kodeeritud nimekirjad kooli kodulehel www.tlmk.ee.

4. Õpilaskandidaadi kandmine kooli õpilaste nimekirja

4.1. Vastuvõetud õpilaskandidaat kinnitab määratud tähtajaks kooli siseveebis oma õppima asumise.

4.2. Hiljemalt õppetöö alguseks kannab kooli direktor käskkirjaga vastuvõetud õpilaskandidaadid kooli õpilaste nimekirja.

4.3. Õppesekretär registreerib vastuvõetud õppijad kümne tööpäeva jooksul Eesti Hariduse Infosüsteemis.

4.3. Kahe nädala jooksul pärast õppetöö algust mõjuva põhjuseta õppetööle mitte asunud õppija kustutatakse õpilaste nimekirjast.

5. Õppija vastuvõtmine õppetöö keskel

5.1. Vabade kohtade olemasolu korral on võimalik õppima asuda ka õppetöö keskel.

5.2. Õppida soovija esitab komisjonile punktis 2 toodud dokumendid.

5.3. Vastuvõtul arvestatakse õppida soovija varasemalt omandatud õpi- ja töökogemust ning valmisolekut õppekavas sätestatud õpiväljundite saavutamiseks.

5.4. Komisjonil on õigus lasta õpilaskandidaadil sooritada teste ja praktilisi harjutusi, nõuda lisadokumente, mis kinnitavad vajalike kompetentside olemasolu ning rakendada kooli vastuvõtmisel katseaega kuni kaks nädalat.

6. Vaidlustamine

Direktori käskkirja õpilaskandidaatide kandmisest kooli õpilaste nimekirja on õpilaskandidaadil võimalik vaidlustada, esitades vaide haldusmenetluse seaduses kehtestatud korras või esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus kehtestatud korras.