Veevärgilukksepp oskab paigaldada hoonesiseseid trasse, sanitaar-, kodu-, ja basseinitehnikat ning sade-, ja heitveesüsteeme. Veevärgilukksepad tegelevad ka vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldamise ja remondiga. Nad lokaliseerivad ja likvideerivad avariisid ning teevad torude ja süsteemide hooldustöid. Omandatakse torutööde teadmised ja oskused õppimaks erialadel kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp ja ventilatsioonilukksepp (vastuvõtt 2018 aastal). Lisaks saab ta edasiõppimiseks algteadmised taastuvenergial põhinevatest süsteemidest.

Soojuspumpade paigaldaja on spetsialist, kes oskab paigaldada, reguleerida, hooldada ja nõustada kutsestandardis „Soojuspumpade paigaldaja, tase 4“ märgitud soojuspumba liike. Eriala, mis on suunatud lähitulevikku, vastavalt nõuetele peavad aastast 2021 kõik ehitatavad hooned olema palju säästlikumad kui praegused. (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv 2010/31/EL, 19. mai 2010, hoonete energiatõhususe kohta. Pärast 31. detsembrit 2020 peavad kõik uusehitised olema liginullenergiahooned.) Õpingute eelduseks on eelnevalt omandatud torutööde oskused kutse.

Termiliste päikeseküttesüsteemide paigaldaja on spetsialist, kes oskab paigaldada, reguleerida, hooldada päikesepaneele. Eriala, mis annab ettevalmistuse päikeselt saadava soojusenergia kasutamiseks hoones. Termiliste päikesekütesüsteemide paigaldaja monteerib seadmeid ning teeb vajalikud toru- ning kaabeldustööd vastavalt kutsestandardile „Termiliste päikesekütesüsteemide paigaldaja, tase 4“. Õpingute eelduseks on eelnevalt omandatud torutööde oskused kutse.

Tehnosüsteemide ehitus on eriala, mille lõpetajad töötavad peamiselt ehituse või kinnisvara korrashoiuga tegelevates ettevõtetes. Nende peamine tööülesanne on torustike paigaldamine, katsetamine, isoleerimine ja nende hilisem hoolduse ning remondi teostamine kõikidele tehnosüsteemis kasutatavatele torusüsteemidele (veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemid, kütte- ja jahutussüsteemid, ning ventilatsioonisüsteemid). Tehnosüsteemide ehitaja lokaliseerib ja likvideerib erinevaid avariisid.

Tehnosüsteemide ehitaja on liiteriala, kus õppija saab ettevalmistuse järgmiste kutsestandardite põhjal:

 • Veevärgilukksepp, tase 4
 • Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4
 • Ventilatsioonilukksepp, tase 4

Lõpetades kooli võib asuda tööle ükskõik millisel kolmest valitud erialadest. Eriala on väga nõutud ja kindlustab lõpetanu tööga paljudeks aastateks. Hiljem on võimalus õppida juurde soojuspumpade paigaldajaks ja termiliste ja päikesesüsteemide paigaldajaks.

Ehitusplekksepp – on spetsialist, kes oskab katta maju valtsplekiga ja profiilplekiga (vastavalt kutsestandardile „Ehitusplekksepp, tase 3“ või „Ehitusplekksepp, tase 4“). Nad ehitavad nõuetekohaseid valts- ja profiilplekk-katuseid ja fassaade ning paigaldavad erinevaid plekkdetaile. Tööülesannete hulka kuulub ka aluskatuse ehitamine, vihmaveesüsteemide paigaldamine ja olemasolevate katuste hooldamine ja remont. Eriala on haruldane kogu Baltikumi regioonis. Töö eeldab täpsust ja julgust. Üldjuhul töötatakse katusel iga ilmaga.

Kinnisvarahooldaja – spetsialist, kes peale maja valmimist või remonti hoiab teda aastakümneid korras ja oskab teha kõikides ehitustöödes väikeremonttöid. Kinnisvarahooldaja teeb lihtsamaid remonditöid nii hoone sees kui ka krundil. Töös tuleb iseseisvalt toime kasutades kehtivaid standardeid (EVS 807:2010 „Kinnisvara korrashoid“ ja EVS-EN 15311:2011 „Ehitiste hooldusteenuste kavandamise, korraldamise ja kontrollimise kriteeriumid“) ja hooldusjuhendeid ja tööandja antud juhiseid.

Peamised moodulid on:

 • Maalritööd
 • Kuivkrohvtööd
 • Müüritööd
 • Plaatimistööd
 • Lihtsamad elektripaigaldustööd
 • Lihtsamad puidutööd
 • Lihtsamad lukksepatööd
 • Lihtsamad ventilatsioonitööd
 • Lihtsamad veevärgitööd

*******************************

 

Rohkem infot vastuvõtu kohta: Sisseastujale